Yazının devamında Allah ‘ın güzel isimlerini bulacaksınız ? 

Ayrıcaçok güzel 3d (3 boyutlu) görsellere de buradan ulaşabilirsiniz..

Er Rahman – Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.
Er Rahim – Ahirette yalnız müminlere merhamet eden.
El Melik – Mülk ve saltanatı devamlı olan.
El Kuddus – Her türlü noksanlık ve ayıplardan beri olan.
Es Selam – Tüm afet ve kederlerden salim olan.
El Mümin – Emniyet veren.
El Müheymin – Her şeyi gözetip koruyan.
El Aziz – Her şeye galip.
El Cebbar – Kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzelten.
El Mütekebbir – Azamet ve ululuk sahibi.
El Halık – Yaratıp takdir eden.
El Bari – Yokdan var eden.
El Musavvir – Bütün varlıklara şekil veren.
El Gaffar – Kullarının ayıplarını örtücü.
El Kahhar – her şeye her istediğini yapan.
El Vehhab – Sonsuz niğmetleri sunan.
Er Rezzak – Rızıklandıran.
El Fettah – Zorlukları kolaylaştıran.
El Alim – Her şeyi bilen.
El Kaabid – Dilediğine rızkı sıkan, daraltan.
El Basıt – Dilediğine rızkı açan.
El Hafid – İman etmiyenleri bedbaht eden.
Er Rafi – İyileri yücelten.
El Müizz – Dilediğini aziz kılan.
El Müzzil – Dilediğini hor ve hakir kılan.
Es Semi – Her şeyi işiten.
El Basir – Her şeyi gören.
El Hakem – Gerçek hakim
El Adl – Gerçek adalet sahibi.
El Latif – Lütf eden.
El Habir – Her şeyden haberdar olan.
El Halim – Ceza vermekte acele etmeyen.
El Azim – Hakiki ve mutlak büyük.
El Gafur – Günahları af eden.
Eş Şekur – Şükürleri karşılıksız bırakmaz.
El Aliyy – En yüce olan.
El Kebir – Her hususta en büyük olan.
El Hafiz – Gerçek koruyan.
El Mukit – Bedeni ve ruhi rızıkları ulaştıran.
El Hasib – Her şeyi bilip hesap gören.
El Celil – Yücelik sahibi, büyük olan.
El Kerim – Karşılıksız ve inayetsiz veren.
Er Rakib – Gözeten, koruyan ve denetleyen.
El Mucib – Duaları kabul eden.
El Vasi – Kudreti, ilmi, rahmeti sonsuz.
El Hakim – Hikmet ile yaratan/yapan.
El Vedüd – İyi kullarını seven.
El Mecid – Şanı yüce, kadri büyük.
El Bais – Peygamber gönderen.
Eş Şehid – Her yerde ve zamanda hazır.
El Hakk – Varlığı hiç değişmeden duran.
El Vekil – Kullarının işlerini düzelten, yöneten.
El Kaviyy – Tam ve kamil kudret sahibi.
El Metin – Çok sağlam.
El Veliyy – Dost ve yardım edici.
El Hamid – Övgü ve senaya layık.
El Muhsi – İlmi ile her şeyin adedini sayısını bilen.
El Mübdi – Yokdan var eden.
El Müid – Ölümden sonra dirilten.
El Muhyi – Var edip hayat veren.
El Mümit – Öldüren yok eden.
El Hayy – Ezeli/ebedi hayat ile dirilten ve hayat veren.
El Kayyum – Daima mevcut olan.
El Vacid – Gani olup her istediğine her an sahip olan.
El Macid – Kadr ve şanı büyük, sonsuz cömert.
El Vahid – Tek, dengi/ortağı, benzeri olmayan.
Es Samed – Her yaratılanın muhtaç olduğu.
El Kaadir – Sonsuz/hadsiz hüküm sahibi.
El Muktedir – Tüm kuvvet ve kudreti yöneten.
El Mukaddim – İstediğini ileri geçiren.
El Muahhir – İstediğini geride bırakan.
El Evvel – İlk.
El Ahir – Son.
Ez Zahir – Her surette tecelli eden.
El Batın – Yarattıkları tarafından görünmeyen.
El Vali – Her şeyi tek başına tedbir ve idare eden.
El Müsteali – Noksanlıklardan Münezzeh.
El Berr – Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden.
Et Tevvab – Tevbeleri kabul eden.
El Müntekim – hak eden suçluları cezalandıran.
El Afüvv – Çok af edici.
Er Rauf – Esirgeyen, merhamet eden.
Malikül Mülk – Mülkün Sahibi.
Zülcelali Velikram – Yüce olan ikram sahibi.
El Muksit – Bütün işleridenk ve yerliyerinde yapan.
El Cami – Dilediğince toplayan, bir araya getiren.
El Ğaniyy – Zenginliğinin hududu/ölçüsü olmayan.
El Muğni – Dilediğini zengin kılan.
El Mani – Şerri defeden/bir şeyin olmasına mani olan.
El Darr – Elem ve zarar verici şeyleri daraltan.
En Nafi – Faydalı şeyleri yaratan.
En Nur – Yol gösteren, aydınlatan.
El Hadi – Hidayeti yaratıp lütfeden.
El Bedi – Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden.
El Baki – Daim olan.
El Varis – Hakiki malik/sahibi olan.
Er Reşad – Doğru yolu gösteren.
Es Sabur – Sabırlı olan

2 thoughts on “Allah ‘ın Güzel İsimleri (Esma ül Hüsna) – Türkçe Açıklamalı (3D)

Comments are closed.